Vrydag 06 September 2013

Laat julle harte nie ontsteld word nie!

Daar is soveel dinge vandag wat ons harte kan ontstel en ons letterlik die skrik op die lyf kan jaag! Tog is die Here Jesus en sy Apostels se boodskap in die Nuwe Testament: “Laat julle harte nie ontsteld word nie...”. Die dissipels het gehoor dat Jesus sou weggaan en hulle alleen agterlaat. Hoe gaan ons sonder sy leiding klaarkom? Jesus sê: “Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My... Ek gaan om vir julle plek te berei. En ... kom... weer en sal julle na My toe neem ...sal julle ‘n ander Trooster gee... Vrede laat Ek vir julle na” (1 Kor. 14:1-5,17,18,27,28). Die kerk in Thessalonika was bekommerd en verontrus oor die verdrukking wat oor die kerk gekom het. Het die groot verdrukking al aangebreek? Paulus sê: “ons het Timótheüs, ...gestuur om julle te ...bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie... julle weet self dat ons hiervoor bestemd is... God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.” (1 Thess. 3:2-4; 4:13; 5:9)
Die kerk in Thessalonika het verskrik en amper kranksinnig geraak oor die valse leraars wat hulle verwar het. Wat gaan aan? Paulus sê: “Maar ons vra julle... om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie...  Laat niemand julle op enige manier mislei nie... Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk” (2 Thess. 2:1-7). Sekere spotters het leedvermakerig begin vrae wanneer die wegraping nou eintlik eendag gaan plaasvind. Sal dit ooit gebeur? Petrus sê: “aan die einde van die dae spotters sal kom ...en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? ... moedswillig vergeet hulle ... Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig... dat almal tot bekering moet kom.” (2 Pet. 3:3-9) 

Die jong Timotheus het swak, bevrees en verlate gevoel onder die gewig van die druk van die bediening. Paulus bemoedig hom: “God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2 Tim. 1:7). Sekere individue het bedroef geraak oor die tugtiging van die Here in hulle lewens. Die Here sê: “Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.” (Heb. 12:9-11)
Paulus het ernstig gebid het oor die “doring in sy vlees”. Vat dit weg Here! Die Here sê: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring... Daarom het ek behae in swakhede... om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.” (2 Kor. 12:9-10) 

Voel jy verlate sonder geestelike leierskap, bekommerd en verontrus oor al die slegte nuus, verskrik oor valse leer in die kerk, skrikkerig om ‘n bediening te hê, ontnugter deur die spotters van die Woord, bedroef en mismoedig as gevolg van tugtiging en swak as gevolg van liggaamlike lyding, dan is daar hoop vir jou! Glo in God, jou ewige Trooster, want jou lewe is bestem vir saligheid. Al kreun die wêreld en die liggaam onder die gewig van sonde, God is lankmoedig en laat ten spyte van swakheid, die vrug van geregtigheid voortkom.  Hy sal jou swakheid in Sy krag gebruik!  

Geen opmerkings nie: